×

باچِه بےنام (هزاره‌گی)


باچِه بےنام. یگ باچِه ریزه دَ جُستُجوی نام خُو اَسته و آخِرِکار نام خُو ره پَیدا مُوکُنه۔ اُو اَم مِیتنه که یگ خاوِ کُهنه ره پورته کُنه ودَ جای شی یگ خاوِ نَو و خیلی نُوربَند ره پَیدا کُنه۔ دَ جُملِه دَرس های که اَمی قِصّه مِیتنه دَ بَچکِیچا یاد بِدیه، یگ شی اَمی اَسته که صَبر و حَوصِله یگ نفر ره دَ هدف های زِندگی شی مِیرَسَنه۔

باچِه بےنام: داستان کودک به لهجه‌ی هزاره‌گی. نویسنده: ادریس شاه Idris Shah

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه Idris Shah

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.