×

مین و نهال


مین و نهال. یازووچی: پروین پژواک. ترجمان:‌ حسن تولقین رسم چیزووچی: سید بصیر قاسمی. ادیتور: محمد عالم کوهکن. ناشر: کابل بیلیم یورتنیده جایلشگن افغانستان معلومات مرکزی (ACKU)

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

پروین پژواک

Translator

حسن تولقین

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.