×

من و نهال


من و نهال، داستانی است برای کودکان که توسط پروین پژواک نوشته شده است. این کتاب در سال ۱۳۹۹ خورشیدی از سوی مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل (ACKU) در کابل به نشر رسیده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

پروین پژواک

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.