×

ترانه الفباء (ترانه کودکان) (شنیداری)


ترانه‌ی الفباء، یکی از ترانه‌های کودکان است که در کتاب ترانه‌های قوقو برگ چنار به نشر رسیده است و هم چنان به شکل دیداری و شنیداری نیز تهیه و ارایه شده است. پروژه‌ی تهیه‌ی ترانه‌های کودکان از کارهای ارزش‌مند  AFghan Children's Songbook & Literacy Project, inc است. نسخه‌های دیداری (ویدیویی) این کلیپ‌ها را می‌توانید در سایت این نهاد  www.afghansongbook.org  ببینید.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

mp3

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.