×

از بالا اَو میایه، بوی پلو میایه (ترانه کودکان) (شنیداری)


ترانه‌ی از بالا اَو میایه، بوی پلو می‌آیه، یکی از ترانه‌های کودکان است که در کتاب ترانه‌های قوقو برگ چنار به نشر رسیده است و هم چنان به شکل دیداری و شنیداری نیز تهیه و ارایه شده است. پروژه‌ی تهیه‌ی ترانه‌های کودکان از کارهای ارزش‌مند  AFghan Children's Songbook & Literacy Project, inc است. نسخه‌های دیداری (ویدیویی) این کلیپ‌ها را می‌توانید در سایت این نهاد  www.afghansongbook.org  دیده می‌توانید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

mp3

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.