×

بودا و شال راهب


بودا و شال راهب، داستان زیبایی است در باره بودا و راهبی که از او شال جدید می‌خواهد. این داستان توسط عبدالرحیم احمد پروانی برای کتاب‌خانه درخت دانش برگردان شده است.

این داستان در زمانی که بودا زنده بود، رخ داده است. این داستان پندها و نصایح زیادی را در خود دارد. این داستان آموزنده و زیبا را بخوانید و در بارۀ آن فکر کنید
 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Arvind Gupta

Translator

عبدالرحیم احمد پروانی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.