×

قطره، قطره دریا می‌شود


حوض یک روستا آهسته، آهسته با مواد کیمیاوی آلوده می‌شود و از سوی دیگر رو به خشک شدن است. کودکان روستا از این وضعیت نگران و متاثر‌اند. آیا مادرکلان می‌تواند به کودکان کمک کند تا حوض را دوباره به حالت اولی درآورند؟

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Bhumija Rishi

Translator

عبدالرحیم احمد پروانی

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.