×

هؤشیار زؤنڱگ و حیوان خطرناک


وختي که یؤ زؤنڱگ نه ایدیر لامین اي، ژم أان که ڤه مردم ژ أاۍ لامین دریغغي ویند حیران وزید – سکاو که و أاف مردم أان ڤه الخ حیوان خطرناک پیره ژاو أان چلشݢي ڤیه. وه زؤنڱگا پیه دانش و هؤشیاریش ناو أاف کمک کیند تا و أاۍ سرده دریایشان غالبی أات. مه قصه یؤ ژه صد حکایت أاف ژه مردم أان أاست که نویسنده افغان ادریس شاه أان که ژه راژیاو أان ژه مردمأن و کتیو أف ژه افغانستان أان وه ژه أمسایه جأیأف ژاوأن دیزدي. بیشدر ژه هزار سالان تا وېس مه قصه غان ڤه جواناف سر گرمي نگه لېتي و داواف توانایي نه حل کراوان نه مشکلات أانشان و نم أان که خ أای أانشان فکر و اندیشه کن أات ده ارگ أافشان لیي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

دوست محمد منجانی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.