×

خبري رسنۍ په درخت دانش کتابتون کې!

په یاد ولرئ چې تاسو کولای شی په درخت دانش کتابتون کې بشپړې ورځپاڼې ومومئ او ولولئ. د بېلګې په توګه، د ننني افغانستان تازه اونیزه له دې لېنک څخه وګورئ:
https://ddl.af/ps/resource/9578